Add date Part number Description Manufacture PDF
06-07-2015 85N3LH5 STD85N3LH5 STP85N3LH5 - STU85N3LH5 STMicroelectronics 85N3LH5 datasheet
06-07-2015 LCM1602B 20.5 26.3±0.2 17 10.98 16.4(V.A) 3 LONGTECH LCM1602B datasheet
06-07-2015 LCM1602B 北京青云创新公司 字符 Qingyun LCM1602B datasheet
06-07-2015 HFP640 HFP640 July 2005 HFP640 200V N-Ch SemiHow HFP640 datasheet
06-07-2015 HFP640 Shantou Huashan Electronic Devices Shantou Huashan HFP640 datasheet
06-07-2015 LC83010 Sanyo Semicon Device LC83010 datasheet
06-07-2015 HFS730 HFS730 Dec 2005 HFS730 400V N-Cha SemiHow HFS730 datasheet
06-07-2015 HFD6N40S HFD6N40S / HFU6N40S July 2009 HFD SemiHow HFD6N40S datasheet
06-07-2015 HFU6N40S HFD6N40S / HFU6N40S July 2009 HFD SemiHow HFU6N40S datasheet
06-07-2015 HFW11N40 HFW11N40 Dec 2005 HFW11N40 400V N SemiHow HFW11N40 datasheet
06-07-2015 HFP630 Tstg Tj VD S S VDGR VG S ID PD Ta= Shantou Huashan HFP630 datasheet
06-07-2015 HFS630 HFS630 July 2005 HFS630 200V N-Ch SemiHow HFS630 datasheet
06-07-2015 HFW640 HFW640 / HFI640 Mar 2008 HFW640 / SemiHow HFW640 datasheet
06-07-2015 HFI640 HFW640 / HFI640 Mar 2008 HFW640 / SemiHow HFI640 datasheet
06-07-2015 HFS640 HFS640 Nov 2005 HFS640 200V N-Cha SemiHow HFS640 datasheet
06-07-2015 HFP634 HFP634 July 2005 HFP634 250V N-Ch SemiHow HFP634 datasheet
06-07-2015 HFS634 HFS634 Dec 2005 HFS634 250V N-Cha SemiHow HFS634 datasheet
06-07-2015 HFP644 HFP644 Dec 2005 HFP644 250V N-Cha SemiHow HFP644 datasheet
06-07-2015 HFS644 HFS644 Dec 2005 HFS644 250V N-Cha SemiHow HFS644 datasheet
06-07-2015 HFD5N40 HFD5N40_HFU5N40 July 2005 HFD5N40 SemiHow HFD5N40 datasheet
06-07-2015 HFU5N40 HFD5N40_HFU5N40 July 2005 HFD5N40 SemiHow HFU5N40 datasheet
06-07-2015 HFP5N40 HFP5N40 June 2005 HFP5N40 400V N- SemiHow HFP5N40 datasheet
06-07-2015 HFS5N40 HFS5N40 June 2005 HFS5N40 400V N- SemiHow HFS5N40 datasheet
06-07-2015 HFP730 HFP730 June 2005 HFP730 400V N-Ch SemiHow HFP730 datasheet
06-07-2015 HFS75N75 HFS75N75 Dec 2008 HFS75N75 75V N- SemiHow HFS75N75 datasheet
06-07-2015 HFP630 HFP630 July 2005 HFP630 200V N-Ch SemiHow HFP630 datasheet
06-07-2015 HFW50N06 HFW50N06_HFI50N06 Nov 2009 HFW50N SemiHow HFW50N06 datasheet
06-07-2015 HFI50N06 HFW50N06_HFI50N06 Nov 2009 HFW50N SemiHow HFI50N06 datasheet
06-07-2015 HFS50N06 HFS50N06 July 2005 HFS50N06 60V N SemiHow HFS50N06 datasheet
06-07-2015 HFP35N75 HFP35N75 Dec 2008 HFP35N75 75V N- SemiHow HFP35N75 datasheet
06-07-2015 HFS35N75 HFS35N75 Dec 2008 HFS35N75 75V N- SemiHow HFS35N75 datasheet
06-07-2015 HFW75N75 HFW75N75 Mar 2007 HFW75N75 75V N- SemiHow HFW75N75 datasheet
06-07-2015 HFP75N75 HFP75N75 Mar 2007 HFP75N75 75V N- SemiHow HFP75N75 datasheet
06-07-2015 HFD2N60S HFD2N60S_HFU2N60S March 2014 HFD2 SemiHow HFD2N60S datasheet
06-07-2015 HFU2N60S HFD2N60S_HFU2N60S March 2014 HFD2 SemiHow HFU2N60S datasheet
06-07-2015 HFP2N60S HFP2N60S March 2014 HFP2N60S 600V SemiHow HFP2N60S datasheet
06-07-2015 HFP4N60 HFP4N60 June 2005 HFP4N60 600V N- SemiHow HFP4N60 datasheet
06-07-2015 HFD5N60S HFD5N60S_HFU5N60S Sep 2009 HFD5N6 SemiHow HFD5N60S datasheet
06-07-2015 HFU5N60S HFD5N60S_HFU5N60S Sep 2009 HFD5N6 SemiHow HFU5N60S datasheet
06-07-2015 HFD4N50 HFD4N50_HFU4N50 July 2005 HFD4N50 SemiHow HFD4N50 datasheet
06-07-2015 HFU4N50 HFD4N50_HFU4N50 July 2005 HFD4N50 SemiHow HFU4N50 datasheet
06-07-2015 HFP4N50 HFP4N50 July 2005 HFP4N50 500V N- SemiHow HFP4N50 datasheet
06-07-2015 HFS4N50 HFS4N50 July 2005 HFS4N50 500V N- SemiHow HFS4N50 datasheet
06-07-2015 HFP830 HFP830 June 2005 HFP830 500V N-Ch SemiHow HFP830 datasheet
06-07-2015 HFS830 HFS830 Dec 2005 HFS830 500V N-Cha SemiHow HFS830 datasheet
06-07-2015 HFD5N50S HFD5N50S_HFU5N50S OCT 2009 HFD5N5 SemiHow HFD5N50S datasheet
06-07-2015 HFU5N50S HFD5N50S_HFU5N50S OCT 2009 HFD5N5 SemiHow HFU5N50S datasheet
06-07-2015 HFW5N50S HFW5N50S_HFI5N50S June 2009 HFW5N SemiHow HFW5N50S datasheet
06-07-2015 HFI5N50S HFW5N50S_HFI5N50S June 2009 HFW5N SemiHow HFI5N50S datasheet
06-07-2015 HFP5N50S HFP5N50S OCT 2008 HFP5N50S 500V N SemiHow HFP5N50S datasheet
06-07-2015 HFS5N50S HFS5N50S OCT 2008 HFS5N50S 500V N SemiHow HFS5N50S datasheet
06-07-2015 HFW9N50 HFW9N50_HFI9N50 June 2005 HFW9N50 SemiHow HFW9N50 datasheet
06-07-2015 HFI9N50 HFW9N50_HFI9N50 June 2005 HFW9N50 SemiHow HFI9N50 datasheet
06-07-2015 HFP9N50 HFP9N50 June 2005 HFP9N50 500V N- SemiHow HFP9N50 datasheet
06-07-2015 HFS9N50 HFS9N50 Mar 2008 HFS9N50 500V N-C SemiHow HFS9N50 datasheet
06-07-2015 HFP13N50S HFP13N50S March 2014 HFP13N50S 50 SemiHow HFP13N50S datasheet
06-07-2015 HFS13N50S HFS13N50S March 2014 HFS13N50S 50 SemiHow HFS13N50S datasheet
06-07-2015 HFH18N50S HFH18N50S Nov 2009 HFH18N50S 500V SemiHow HFH18N50S datasheet
06-07-2015 HFB1N60 HFB1N60 Nov 2007 HFB1N60 600V N-C SemiHow HFB1N60 datasheet
06-07-2015 HFC1N60 HFC1N60 Sep 2006 HFC1N60 600V N-C SemiHow HFC1N60 datasheet
06-07-2015 HFD1N60 HFD1N60_HFU1N60 Dec 2005 HFD1N60 SemiHow HFD1N60 datasheet
06-07-2015 HFU1N60 HFD1N60_HFU1N60 Dec 2005 HFD1N60 SemiHow HFU1N60 datasheet
06-07-2015 HFB1N60S HFB1N60S Sep 2009 HFB1N60S 600V N SemiHow HFB1N60S datasheet
06-07-2015 HFD1N60S HFD1N60S / HFU1N60S Sep 2009 HFD1 SemiHow HFD1N60S datasheet
06-07-2015 HFU1N60S HFD1N60S / HFU1N60S Sep 2009 HFD1 SemiHow HFU1N60S datasheet
06-07-2015 HFD2N60 HFD2N60_HFU2N60 July 2005 HFD2N60 SemiHow HFD2N60 datasheet
06-07-2015 HFU2N60 HFD2N60_HFU2N60 July 2005 HFD2N60 SemiHow HFU2N60 datasheet
06-07-2015 HFP2N60 HFP2N60 June 2005 HFP2N60 600V N- SemiHow HFP2N60 datasheet
06-07-2015 HFP11N40 HFP11N40 HFP11N40 400V N-Channel M SemiHow HFP11N40 datasheet
06-07-2015 HFW5N60S HFW5N60S_HFI5N60S Sep 2009 HFW5N6 SemiHow HFW5N60S datasheet
06-07-2015 HFI5N60S HFW5N60S_HFI5N60S Sep 2009 HFW5N6 SemiHow HFI5N60S datasheet
06-07-2015 HFP5N60S HFP5N60S Aug 2007 HFP5N60S 600V N SemiHow HFP5N60S datasheet
06-07-2015 HFS5N60S HFS5N60S Aug 2007 HFS5N60S 600V N SemiHow HFS5N60S datasheet
06-07-2015 HFP7N60 HFP7N60 HFP7N60 600V N-Channel MOS SemiHow HFP7N60 datasheet
06-07-2015 HFP8N60S HFP8N60S Dec 2006 HFP8N60S 600V N SemiHow HFP8N60S datasheet
06-07-2015 HFS8N60S HFS8N60S Dec 2006 HFS8N60S 600V N SemiHow HFS8N60S datasheet
06-07-2015 HFW10N60 HFW10N60 Sep 2009 HFW10N60 600V N SemiHow HFW10N60 datasheet
06-07-2015 HFP10N60 HFP10N60 HFP10N60 600V N-Channel M SemiHow HFP10N60 datasheet
06-07-2015 HFP10N60S HFP10N60S Nov 2007 HFP10N60S 600V SemiHow HFP10N60S datasheet
06-07-2015 HFS10N60S HFS10N60S Nov 2007 HFS10N60S 600V SemiHow HFS10N60S datasheet
06-07-2015 HFP12N60S HFP12N60S Nov 2007 HFP12N60S 600V SemiHow HFP12N60S datasheet
06-07-2015 HFS12N60S HFS12N60S Nov 2007 HFS12N60S 600V SemiHow HFS12N60S datasheet
06-07-2015 HFH19N60 HFH19N60 OCT 2009 HFH19N60 600V N SemiHow HFH19N60 datasheet
06-07-2015 HFD1N65 HFD1N65 / HFU1N65 April 2006 HFD1 SemiHow HFD1N65 datasheet
06-07-2015 HFU1N65 HFD1N65 / HFU1N65 April 2006 HFD1 SemiHow HFU1N65 datasheet
06-07-2015 HFD1N65S HFD1N65S / HFU1N65S HFD1N65S / HFU SemiHow HFD1N65S datasheet
06-07-2015 HFU1N65S HFD1N65S / HFU1N65S HFD1N65S / HFU SemiHow HFU1N65S datasheet
06-07-2015 HFU2N65 HFU2N65 Nov 2008 HFU2N65 650V N-C SemiHow HFU2N65 datasheet
06-07-2015 HFP2N65 HFP2N65 July 2007 HFP2N65 650V N- SemiHow HFP2N65 datasheet
06-07-2015 HFS2N65 HFS2N65 July 2007 HFS2N65 650V N- SemiHow HFS2N65 datasheet
06-07-2015 HFD2N65S HFD2N65S_HFU2N65S Mar 2010 HFD2N6 SemiHow HFD2N65S datasheet
06-07-2015 HFU2N65S HFD2N65S_HFU2N65S Mar 2010 HFD2N6 SemiHow HFU2N65S datasheet
06-07-2015 HFP2N65S HFP2N65S Sep 2009 HFP2N65S 650V N SemiHow HFP2N65S datasheet
06-07-2015 HFS2N65S HFS2N65S Sep 2009 HFS2N65S 650V N SemiHow HFS2N65S datasheet
06-07-2015 HFP4N65 HFP4N65 April 2006 HFP4N65 650V N SemiHow HFP4N65 datasheet
06-07-2015 HFS4N65 HFS4N65 April 2006 HFS4N65 650V N SemiHow HFS4N65 datasheet
06-07-2015 HFD5N65S HFD5N65S_HFU5N65S Mar 2010 HFD5N6 SemiHow HFD5N65S datasheet
06-07-2015 HFU5N65S HFD5N65S_HFU5N65S Mar 2010 HFD5N6 SemiHow HFU5N65S datasheet
06-07-2015 HFW5N65S HFW5N65S_HFI5N65S Mar 2010 HFW5N6 SemiHow HFW5N65S datasheet
06-07-2015 HFI5N65S HFW5N65S_HFI5N65S Mar 2010 HFW5N6 SemiHow HFI5N65S datasheet
06-07-2015 HFP5N65S HFP5N65S Oct 2009 HFP5N65S 650V N SemiHow HFP5N65S datasheet
06-07-2015 HFS5N65S HFS5N65S Oct 2009 HFS5N65S 650V N SemiHow HFS5N65S datasheet
06-07-2015 HFP8N65S HFP8N65S Sep 2009 HFP8N65S 650V N SemiHow HFP8N65S datasheet
06-07-2015 HFS8N65S HFS8N65S Sep 2009 HFS8N65S 650V N SemiHow HFS8N65S datasheet
06-07-2015 HFP10N65S HFP10N65S March 2014 HFP10N65S 65 SemiHow HFP10N65S datasheet
06-07-2015 HFS10N65S HFS10N65S March 2014 HFS10N65S 65 SemiHow HFS10N65S datasheet
06-07-2015 HFP12N65S HFP12N65S Aug 2009 HFP12N65S 650V SemiHow HFP12N65S datasheet
06-07-2015 HFS12N65S HFS12N65S Aug 2009 HFS12N65S 650V SemiHow HFS12N65S datasheet
06-07-2015 HFB1N70 HFB1N70 Jan 2007 HFB1N70 700V N-C SemiHow HFB1N70 datasheet
06-07-2015 HFC1N70 HFC1N70 Dec 2008 HFC1N70 700V N-C SemiHow HFC1N70 datasheet
06-07-2015 HFD1N70 HFD1N70 / HFU1N70 Dec 2008 HFD1N7 SemiHow HFD1N70 datasheet
06-07-2015 HFU1N70 HFD1N70 / HFU1N70 Dec 2008 HFD1N7 SemiHow HFU1N70 datasheet
06-07-2015 HFB1N70S HFB1N70S Dec 2012 HFB1N70S 700V N SemiHow HFB1N70S datasheet
06-07-2015 HFD2N70S HFD2N70S_HFU2N70S Dec 2009 HFD2N7 SemiHow HFD2N70S datasheet
06-07-2015 HFU2N70S HFD2N70S_HFU2N70S Dec 2009 HFD2N7 SemiHow HFU2N70S datasheet
06-07-2015 HFP2N70S HFP2N70S Dec 2009 HFP2N70S 700V N SemiHow HFP2N70S datasheet
06-07-2015 HFS2N70S HFS2N70S Dec 2009 HFS2N70S 700V N SemiHow HFS2N70S datasheet
06-07-2015 HFC1N80 HFC1N80 Jan 2007 HFC1N80 800V N-C SemiHow HFC1N80 datasheet
06-07-2015 HFG1N80 HFG1N80_Preliminary HFG1N80 800V N SemiHow HFG1N80 datasheet
06-07-2015 HFD1N80 HFD1N80 / HFU1N80 April 2006 HFD1 SemiHow HFD1N80 datasheet
06-07-2015 HFU1N80 HFD1N80 / HFU1N80 April 2006 HFD1 SemiHow HFU1N80 datasheet
06-07-2015 HFD3N80 HFD3N80/HFU3N80 Dec 2005 HFD3N80/ SemiHow HFD3N80 datasheet
06-07-2015 HFU3N80 HFD3N80/HFU3N80 Dec 2005 HFD3N80/ SemiHow HFU3N80 datasheet
06-07-2015 HFP7N80 HFP7N80 June 2005 HFP7N80 800V N- SemiHow HFP7N80 datasheet
06-07-2015 HFH7N80 HFH7N80 Mar 2010 HFH7N80 800V N-C SemiHow HFH7N80 datasheet
06-07-2015 HFH10N80 HFH10N80 Dec 2005 HFH10N80 800V N SemiHow HFH10N80 datasheet
06-07-2015 HFH13N80 HFH13N80 Dec 2005 HFH13N80 800V N SemiHow HFH13N80 datasheet
06-07-2015 HFP6N90 HFP6N90 Dec 2005 HFP6N90 900V N-C SemiHow HFP6N90 datasheet
06-07-2015 HFS6N90 HFS6N90 Dec 2005 HFS6N90 900V N-C SemiHow HFS6N90 datasheet
06-07-2015 HFH6N90 HFH6N90 Mar 2010 HFH6N90 900V N-C SemiHow HFH6N90 datasheet
06-07-2015 HFH9N90 HFH9N90 Apr 2009 HFH9N90 900V N-C SemiHow HFH9N90 datasheet
06-07-2015 HFH11N90 HFH11N90 Dec 2005 HFH11N90 900V N SemiHow HFH11N90 datasheet
06-07-2015 FAN53555 FAN53555 — 5 A, 2.4 MHz, Digitall Fairchild Semiconductor FAN53555 datasheet
06-07-2015 TDA3009 MEGAXESS Megaxess GmbH Deutschland Megaxess TDA3009 datasheet
06-07-2015 ASD6E118AN 深圳市合励达科技有限公 HOLYTA ASD6E118AN datasheet
06-07-2015 TH58NVG4S0FTA20 TH58NVG4S0FTA20 TOSHIBA MOS DIGITA Toshiba Semiconductor TH58NVG4S0FTA20 datasheet
06-07-2015 CM2N65F R www.jdsemi.cn 深圳市晶导电 Jingdao Electronic CM2N65F datasheet


The site has been moved : DatasheetsPDF.com
Since 2005 - HOME - Link US - All - Privacy Policy & Contact Us -