Add date Part number Description Manufacture PDF
06-07-2015 85N3LH5 STD85N3LH5 STP85N3LH5 - STU85N3LH5 STMicroelectronics 85N3LH5 datasheet
06-07-2015 LCM1602B 20.5 26.3±0.2 17 10.98 16.4(V.A) 3 LONGTECH LCM1602B datasheet
06-07-2015 LCM1602B 北京青云创新公司 字符 Qingyun LCM1602B datasheet
06-07-2015 HFP640 HFP640 July 2005 HFP640 200V N-Ch SemiHow HFP640 datasheet
06-07-2015 HFP640 Shantou Huashan Electronic Devices Shantou Huashan HFP640 datasheet
06-07-2015 LC83010 Sanyo Semicon Device LC83010 datasheet
06-07-2015 HFS730 HFS730 Dec 2005 HFS730 400V N-Cha SemiHow HFS730 datasheet
06-07-2015 HFD6N40S HFD6N40S / HFU6N40S July 2009 HFD SemiHow HFD6N40S datasheet
06-07-2015 HFU6N40S HFD6N40S / HFU6N40S July 2009 HFD SemiHow HFU6N40S datasheet
06-07-2015 HFW11N40 HFW11N40 Dec 2005 HFW11N40 400V N SemiHow HFW11N40 datasheet
06-07-2015 HFP630 Tstg Tj VD S S VDGR VG S ID PD Ta= Shantou Huashan HFP630 datasheet
06-07-2015 HFS630 HFS630 July 2005 HFS630 200V N-Ch SemiHow HFS630 datasheet
06-07-2015 HFW640 HFW640 / HFI640 Mar 2008 HFW640 / SemiHow HFW640 datasheet
06-07-2015 HFI640 HFW640 / HFI640 Mar 2008 HFW640 / SemiHow HFI640 datasheet
06-07-2015 HFS640 HFS640 Nov 2005 HFS640 200V N-Cha SemiHow HFS640 datasheet
06-07-2015 HFP634 HFP634 July 2005 HFP634 250V N-Ch SemiHow HFP634 datasheet
06-07-2015 HFS634 HFS634 Dec 2005 HFS634 250V N-Cha SemiHow HFS634 datasheet
06-07-2015 HFP644 HFP644 Dec 2005 HFP644 250V N-Cha SemiHow HFP644 datasheet
06-07-2015 HFS644 HFS644 Dec 2005 HFS644 250V N-Cha SemiHow HFS644 datasheet
06-07-2015 HFD5N40 HFD5N40_HFU5N40 July 2005 HFD5N40 SemiHow HFD5N40 datasheet
06-07-2015 HFU5N40 HFD5N40_HFU5N40 July 2005 HFD5N40 SemiHow HFU5N40 datasheet
06-07-2015 HFP5N40 HFP5N40 June 2005 HFP5N40 400V N- SemiHow HFP5N40 datasheet
06-07-2015 HFS5N40 HFS5N40 June 2005 HFS5N40 400V N- SemiHow HFS5N40 datasheet
06-07-2015 HFP730 HFP730 June 2005 HFP730 400V N-Ch SemiHow HFP730 datasheet
06-07-2015 HFS75N75 HFS75N75 Dec 2008 HFS75N75 75V N- SemiHow HFS75N75 datasheet
06-07-2015 HFP630 HFP630 July 2005 HFP630 200V N-Ch SemiHow HFP630 datasheet
06-07-2015 HFW50N06 HFW50N06_HFI50N06 Nov 2009 HFW50N SemiHow HFW50N06 datasheet
06-07-2015 HFI50N06 HFW50N06_HFI50N06 Nov 2009 HFW50N SemiHow HFI50N06 datasheet
06-07-2015 HFS50N06 HFS50N06 July 2005 HFS50N06 60V N SemiHow HFS50N06 datasheet
06-07-2015 HFP35N75 HFP35N75 Dec 2008 HFP35N75 75V N- SemiHow HFP35N75 datasheet
06-07-2015 HFS35N75 HFS35N75 Dec 2008 HFS35N75 75V N- SemiHow HFS35N75 datasheet
06-07-2015 HFW75N75 HFW75N75 Mar 2007 HFW75N75 75V N- SemiHow HFW75N75 datasheet
06-07-2015 HFP75N75 HFP75N75 Mar 2007 HFP75N75 75V N- SemiHow HFP75N75 datasheet
06-07-2015 HFD2N60S HFD2N60S_HFU2N60S March 2014 HFD2 SemiHow HFD2N60S datasheet
06-07-2015 HFU2N60S HFD2N60S_HFU2N60S March 2014 HFD2 SemiHow HFU2N60S datasheet
06-07-2015 HFP2N60S HFP2N60S March 2014 HFP2N60S 600V SemiHow HFP2N60S datasheet
06-07-2015 HFP4N60 HFP4N60 June 2005 HFP4N60 600V N- SemiHow HFP4N60 datasheet
06-07-2015 HFD5N60S HFD5N60S_HFU5N60S Sep 2009 HFD5N6 SemiHow HFD5N60S datasheet
06-07-2015 HFU5N60S HFD5N60S_HFU5N60S Sep 2009 HFD5N6 SemiHow HFU5N60S datasheet
06-07-2015 HFD4N50 HFD4N50_HFU4N50 July 2005 HFD4N50 SemiHow HFD4N50 datasheet
06-07-2015 HFU4N50 HFD4N50_HFU4N50 July 2005 HFD4N50 SemiHow HFU4N50 datasheet
06-07-2015 HFP4N50 HFP4N50 July 2005 HFP4N50 500V N- SemiHow HFP4N50 datasheet
06-07-2015 HFS4N50 HFS4N50 July 2005 HFS4N50 500V N- SemiHow HFS4N50 datasheet
06-07-2015 HFP830 HFP830 June 2005 HFP830 500V N-Ch SemiHow HFP830 datasheet
06-07-2015 HFS830 HFS830 Dec 2005 HFS830 500V N-Cha SemiHow HFS830 datasheet
06-07-2015 HFD5N50S HFD5N50S_HFU5N50S OCT 2009 HFD5N5 SemiHow HFD5N50S datasheet
06-07-2015 HFU5N50S HFD5N50S_HFU5N50S OCT 2009 HFD5N5 SemiHow HFU5N50S datasheet
06-07-2015 HFW5N50S HFW5N50S_HFI5N50S June 2009 HFW5N SemiHow HFW5N50S datasheet
06-07-2015 HFI5N50S HFW5N50S_HFI5N50S June 2009 HFW5N SemiHow HFI5N50S datasheet
06-07-2015 HFP5N50S HFP5N50S OCT 2008 HFP5N50S 500V N SemiHow HFP5N50S datasheet
06-07-2015 HFS5N50S HFS5N50S OCT 2008 HFS5N50S 500V N SemiHow HFS5N50S datasheet
06-07-2015 HFW9N50 HFW9N50_HFI9N50 June 2005 HFW9N50 SemiHow HFW9N50 datasheet
06-07-2015 HFI9N50 HFW9N50_HFI9N50 June 2005 HFW9N50 SemiHow HFI9N50 datasheet
06-07-2015 HFP9N50 HFP9N50 June 2005 HFP9N50 500V N- SemiHow HFP9N50 datasheet
06-07-2015 HFS9N50 HFS9N50 Mar 2008 HFS9N50 500V N-C SemiHow HFS9N50 datasheet
06-07-2015 HFP13N50S HFP13N50S March 2014 HFP13N50S 50 SemiHow HFP13N50S datasheet
06-07-2015 HFS13N50S HFS13N50S March 2014 HFS13N50S 50 SemiHow HFS13N50S datasheet
06-07-2015 HFH18N50S HFH18N50S Nov 2009 HFH18N50S 500V SemiHow HFH18N50S datasheet
06-07-2015 HFB1N60 HFB1N60 Nov 2007 HFB1N60 600V N-C SemiHow HFB1N60 datasheet
06-07-2015 HFC1N60 HFC1N60 Sep 2006 HFC1N60 600V N-C SemiHow HFC1N60 datasheet
06-07-2015 HFD1N60 HFD1N60_HFU1N60 Dec 2005 HFD1N60 SemiHow HFD1N60 datasheet
06-07-2015 HFU1N60 HFD1N60_HFU1N60 Dec 2005 HFD1N60 SemiHow HFU1N60 datasheet
06-07-2015 HFB1N60S HFB1N60S Sep 2009 HFB1N60S 600V N SemiHow HFB1N60S datasheet
06-07-2015 HFD1N60S HFD1N60S / HFU1N60S Sep 2009 HFD1 SemiHow HFD1N60S datasheet
06-07-2015 HFU1N60S HFD1N60S / HFU1N60S Sep 2009 HFD1 SemiHow HFU1N60S datasheet
06-07-2015 HFD2N60 HFD2N60_HFU2N60 July 2005 HFD2N60 SemiHow HFD2N60 datasheet
06-07-2015 HFU2N60 HFD2N60_HFU2N60 July 2005 HFD2N60 SemiHow HFU2N60 datasheet
06-07-2015 HFP2N60 HFP2N60 June 2005 HFP2N60 600V N- SemiHow HFP2N60 datasheet
06-07-2015 HFP11N40 HFP11N40 HFP11N40 400V N-Channel M SemiHow HFP11N40 datasheet
06-07-2015 HFW5N60S HFW5N60S_HFI5N60S Sep 2009 HFW5N6 SemiHow HFW5N60S datasheet
06-07-2015 HFI5N60S HFW5N60S_HFI5N60S Sep 2009 HFW5N6 SemiHow HFI5N60S datasheet
06-07-2015 HFP5N60S HFP5N60S Aug 2007 HFP5N60S 600V N SemiHow HFP5N60S datasheet
06-07-2015 HFS5N60S HFS5N60S Aug 2007 HFS5N60S 600V N SemiHow HFS5N60S datasheet
06-07-2015 HFP7N60 HFP7N60 HFP7N60 600V N-Channel MOS SemiHow HFP7N60 datasheet
06-07-2015 HFP8N60S HFP8N60S Dec 2006 HFP8N60S 600V N SemiHow HFP8N60S datasheet
06-07-2015 HFS8N60S HFS8N60S Dec 2006 HFS8N60S 600V N SemiHow HFS8N60S datasheet
06-07-2015 HFW10N60 HFW10N60 Sep 2009 HFW10N60 600V N SemiHow HFW10N60 datasheet
06-07-2015 HFP10N60 HFP10N60 HFP10N60 600V N-Channel M SemiHow HFP10N60 datasheet
06-07-2015 HFP10N60S HFP10N60S Nov 2007 HFP10N60S 600V SemiHow HFP10N60S datasheet
06-07-2015 HFS10N60S HFS10N60S Nov 2007 HFS10N60S 600V SemiHow HFS10N60S datasheet
06-07-2015 HFP12N60S HFP12N60S Nov 2007 HFP12N60S 600V SemiHow HFP12N60S datasheet
06-07-2015 HFS12N60S HFS12N60S Nov 2007 HFS12N60S 600V SemiHow HFS12N60S datasheet
06-07-2015 HFH19N60 HFH19N60 OCT 2009 HFH19N60 600V N SemiHow HFH19N60 datasheet
06-07-2015 HFD1N65 HFD1N65 / HFU1N65 April 2006 HFD1 SemiHow HFD1N65 datasheet
06-07-2015 HFU1N65 HFD1N65 / HFU1N65 April 2006 HFD1 SemiHow HFU1N65 datasheet
06-07-2015 HFD1N65S HFD1N65S / HFU1N65S HFD1N65S / HFU SemiHow HFD1N65S datasheet
06-07-2015 HFU1N65S HFD1N65S / HFU1N65S HFD1N65S / HFU SemiHow HFU1N65S datasheet
06-07-2015 HFU2N65 HFU2N65 Nov 2008 HFU2N65 650V N-C SemiHow HFU2N65 datasheet
06-07-2015 HFP2N65 HFP2N65 July 2007 HFP2N65 650V N- SemiHow HFP2N65 datasheet
06-07-2015 HFS2N65 HFS2N65 July 2007 HFS2N65 650V N- SemiHow HFS2N65 datasheet
06-07-2015 HFD2N65S HFD2N65S_HFU2N65S Mar 2010 HFD2N6 SemiHow HFD2N65S datasheet
06-07-2015 HFU2N65S HFD2N65S_HFU2N65S Mar 2010 HFD2N6 SemiHow HFU2N65S datasheet
06-07-2015 HFP2N65S HFP2N65S Sep 2009 HFP2N65S 650V N SemiHow HFP2N65S datasheet
06-07-2015 HFS2N65S HFS2N65S Sep 2009 HFS2N65S 650V N SemiHow HFS2N65S datasheet
06-07-2015 HFP4N65 HFP4N65 April 2006 HFP4N65 650V N SemiHow HFP4N65 datasheet
06-07-2015 HFS4N65 HFS4N65 April 2006 HFS4N65 650V N SemiHow HFS4N65 datasheet
06-07-2015 HFD5N65S HFD5N65S_HFU5N65S Mar 2010 HFD5N6 SemiHow HFD5N65S datasheet
06-07-2015 HFU5N65S HFD5N65S_HFU5N65S Mar 2010 HFD5N6 SemiHow HFU5N65S datasheet
06-07-2015 HFW5N65S HFW5N65S_HFI5N65S Mar 2010 HFW5N6 SemiHow HFW5N65S datasheet
06-07-2015 HFI5N65S HFW5N65S_HFI5N65S Mar 2010 HFW5N6 SemiHow HFI5N65S datasheet
06-07-2015 HFP5N65S HFP5N65S Oct 2009 HFP5N65S 650V N SemiHow HFP5N65S datasheet
06-07-2015 HFS5N65S HFS5N65S Oct 2009 HFS5N65S 650V N SemiHow HFS5N65S datasheet
06-07-2015 HFP8N65S HFP8N65S Sep 2009 HFP8N65S 650V N SemiHow HFP8N65S datasheet
06-07-2015 HFS8N65S HFS8N65S Sep 2009 HFS8N65S 650V N SemiHow HFS8N65S datasheet
06-07-2015 HFP10N65S HFP10N65S March 2014 HFP10N65S 65 SemiHow HFP10N65S datasheet
06-07-2015 HFS10N65S HFS10N65S March 2014 HFS10N65S 65 SemiHow HFS10N65S datasheet
06-07-2015 HFP12N65S HFP12N65S Aug 2009 HFP12N65S 650V SemiHow HFP12N65S datasheet
06-07-2015 HFS12N65S HFS12N65S Aug 2009 HFS12N65S 650V SemiHow HFS12N65S datasheet
06-07-2015 HFB1N70 HFB1N70 Jan 2007 HFB1N70 700V N-C SemiHow HFB1N70 datasheet
06-07-2015 HFC1N70 HFC1N70 Dec 2008 HFC1N70 700V N-C SemiHow HFC1N70 datasheet
06-07-2015 HFD1N70 HFD1N70 / HFU1N70 Dec 2008 HFD1N7 SemiHow HFD1N70 datasheet
06-07-2015 HFU1N70 HFD1N70 / HFU1N70 Dec 2008 HFD1N7 SemiHow HFU1N70 datasheet
06-07-2015 HFB1N70S HFB1N70S Dec 2012 HFB1N70S 700V N SemiHow HFB1N70S datasheet
06-07-2015 HFD2N70S HFD2N70S_HFU2N70S Dec 2009 HFD2N7 SemiHow HFD2N70S datasheet
06-07-2015 HFU2N70S HFD2N70S_HFU2N70S Dec 2009 HFD2N7 SemiHow HFU2N70S datasheet
06-07-2015 HFP2N70S HFP2N70S Dec 2009 HFP2N70S 700V N SemiHow HFP2N70S datasheet
06-07-2015 HFS2N70S HFS2N70S Dec 2009 HFS2N70S 700V N SemiHow HFS2N70S datasheet
06-07-2015 HFC1N80 HFC1N80 Jan 2007 HFC1N80 800V N-C SemiHow HFC1N80 datasheet
06-07-2015 HFG1N80 HFG1N80_Preliminary HFG1N80 800V N SemiHow HFG1N80 datasheet
06-07-2015 HFD1N80 HFD1N80 / HFU1N80 April 2006 HFD1 SemiHow HFD1N80 datasheet
06-07-2015 HFU1N80 HFD1N80 / HFU1N80 April 2006 HFD1 SemiHow HFU1N80 datasheet
06-07-2015 HFD3N80 HFD3N80/HFU3N80 Dec 2005 HFD3N80/ SemiHow HFD3N80 datasheet
06-07-2015 HFU3N80 HFD3N80/HFU3N80 Dec 2005 HFD3N80/ SemiHow HFU3N80 datasheet
06-07-2015 HFP7N80 HFP7N80 June 2005 HFP7N80 800V N- SemiHow HFP7N80 datasheet
06-07-2015 HFH7N80 HFH7N80 Mar 2010 HFH7N80 800V N-C SemiHow HFH7N80 datasheet
06-07-2015 HFH10N80 HFH10N80 Dec 2005 HFH10N80 800V N SemiHow HFH10N80 datasheet
06-07-2015 HFH13N80 HFH13N80 Dec 2005 HFH13N80 800V N SemiHow HFH13N80 datasheet
06-07-2015 HFP6N90 HFP6N90 Dec 2005 HFP6N90 900V N-C SemiHow HFP6N90 datasheet
06-07-2015 HFS6N90 HFS6N90 Dec 2005 HFS6N90 900V N-C SemiHow HFS6N90 datasheet
06-07-2015 HFH6N90 HFH6N90 Mar 2010 HFH6N90 900V N-C SemiHow HFH6N90 datasheet
06-07-2015 HFH9N90 HFH9N90 Apr 2009 HFH9N90 900V N-C SemiHow HFH9N90 datasheet
06-07-2015 HFH11N90 HFH11N90 Dec 2005 HFH11N90 900V N SemiHow HFH11N90 datasheet
06-07-2015 FAN53555 FAN53555 — 5 A, 2.4 MHz, Digitall Fairchild Semiconductor FAN53555 datasheet
06-07-2015 TDA3009 MEGAXESS Megaxess GmbH Deutschland Megaxess TDA3009 datasheet
06-07-2015 ASD6E118AN 深圳市合励达科技有限公 HOLYTA ASD6E118AN datasheet
06-07-2015 TH58NVG4S0FTA20 TH58NVG4S0FTA20 TOSHIBA MOS DIGITA Toshiba Semiconductor TH58NVG4S0FTA20 datasheet
06-07-2015 CM2N65F R www.jdsemi.cn 深圳市晶导电 Jingdao Electronic CM2N65F datasheet

1-2019
12-2018    11-2018    10-2018    9-2018    8-2018    7-2018    6-2018    5-2018    4-2018    3-2018    2-2018    1-2018
12-2017    11-2017    10-2017    9-2017    8-2017    7-2017    6-2017    5-2017    4-2017    3-2017    2-2017    1-2017
12-2016    11-2016    10-2016    9-2016    8-2016    7-2016    6-2016    5-2016    4-2016    3-2016    2-2016    1-2016
12-2015    11-2015    10-2015    9-2015    8-2015    7-2015    6-2015    5-2015    4-2015    3-2015    2-2015    1-2015
12-2014    11-2014    10-2014    9-2014    8-2014    7-2014    6-2014    5-2014    4-2014    3-2014    2-2014    1-2014
12-2013    11-2013    10-2013    9-2013    8-2013    7-2013    6-2013    5-2013    4-2013    3-2013    2-2013    1-2013
12-2012    11-2012    10-2012    9-2012    8-2012    7-2012    6-2012    5-2012    4-2012    3-2012    2-2012    1-2012
12-2011    11-2011    10-2011    9-2011    8-2011    7-2011    6-2011    5-2011    4-2011    3-2011    2-2011    1-2011
12-2010    11-2010    10-2010    9-2010    8-2010    7-2010    6-2010    5-2010    4-2010    3-2010    2-2010    1-2010


31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  09  08  07  06  05  04  03  02  01


The site has been moved : DatasheetsPDF.com
Since 2005 - HOME - Link US - All - Privacy Policy & Contact Us -